รายวิชาเรียนและสื่อการสอน เป็นช่องทางในการให้บริการสำหรับการเรียนการสอนรูปแบบ e-Learning โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชานั้นๆ